Zaproszenie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedszkole Niepubliczne Językowo-Matematyczne w Szczecinie

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości poniżej 130 000 zł netto na zadanie pod nazwą:

Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi i remont elewacji wraz z malowaniem

45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261910-6 Naprawa dachów
45261920-9 Konserwacja dachów
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45261320-3 Kładzenie rynien

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Niepubliczne Językowo-Matematyczne
Tomaszowska 2a, 71-671 Szczecin
NIP: 852-144-44-88
Regon: 321275122

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Remontu dachu wraz z obróbkami blacharskimi i remont elewacji wraz z malowaniem.

II.2. Szczegółowy zakres prac, a w szczególności:

 1. Remont elewacji wraz z malowaniem oraz remontem cokołu;
 2. Wymiana rynien i rur spustowych (orynnowanie). Likwidacja przecieków rynien i rur spustowych, zalewania elewacji budynku i poprawa właściwego odprowadzenia wód deszczowych z dachu;
 3. Naprawy miejscowe dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, polegającej na miejscowej wymianie zniszczonego pokrycia dachowego (papy)i uszczelnieniu miejsc, w których dochodzi do przecieków.

W zakresie zadania jest m.in.:

 • dostawa wszelkich niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji zadania,
 • wywóz odpadów powstałych w toku prowadzonych prac,
 • zabezpieczenie wszelkich materiałów pomocniczych potrzebnych do realizacji zadania.

Wykonawca odpowiada za:

 • dokonanie niezbędnych pomiarów / inwentaryzacji zakresu rzeczowego, w celu prawidłowego zamówienia materiałów,
 • pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy realizacji zakresu umowy,
 • naprawę zniszczeń powstałych przy realizacji robót budowlanych.

Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru bez uwag.

III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Wykonawca prac winien dokonać wizji lokalnej i zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia materiałów dokona szczegółowych pomiarów i niezbędnej inwentaryzacji potrzebnych elementów.
 3. Wykonawca prac udzieli na wykonane prace minimum 24 miesiące gwarancji.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 1. Termin realizacji zamówienia:
  a) w zakresie realizacji pkt II.2. ppkt 1) – 100% zakresu rzeczowego – nie później niż do 15 grudnia 2023 r.;
  b) w zakresie realizacji pkt II.2. ppkt 2) – 60% zakresu rzeczowego – nie później niż do 15 grudnia 2023 r.;
  c) w zakresie realizacji pkt II.2. ppkt 2) – 40% zakresu rzeczowego – nie później niż do 30 czerwca 2024 r.;
  d) w zakresie realizacji pkt II.2. ppkt 3) – 100% zakresu rzeczowego – nie później niż do 30 czerwca 2024 r.
 2. Planowane rozpoczęcie prac niezwłocznie po podpisaniu umowy (przewiduje się nie później niż 30 października 2023 r.)

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
 3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego na warunkach określonych
  w ofercie Wykonawcy.
 4. Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

VI. WARUNKI UDZIAŁU

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym do prawidłowego zrealizowania prac.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie zadania potwierdzone protokołem odbioru prac bez uwag.
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w ciągu 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być dostarczona do placówki w wersji papierowej.
 2. Termin składania dokumentów upływa w dniu 14 listopada 2023 r. do godz. 15:00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 IX. KRYTERIA WYBORU OFERT

 1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium ceny – w wymiarze 100%.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.

 X. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 2. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy Kodeks cywilny (KC), ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
 3. Dodatkowych informacji udziela:
  Dyrektor Przedszkola,
  e-mail: przedszkole@pnjm.pl,
  tel. 91 442 13 43,
 4. Załącznikami do Zapytania ofertowego są:
  Formularz oferty,
  Projekt umowy,
  Obowiązek informacyjny.